• Gwarancja

Kredyt na innowacje technologiczne.

Aktualizacja: lip 23

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

działanie

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Uprzejmie informujemy, że w ramach POIR finansowanego ze środków Unii Europejskiej, ogłoszony został konkurs dotyczący dofinansowania działań z obszaru Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R /

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Dofinansowanie w formie dotacji „premii technologicznej” przedsiębiorca otrzymuje celem spłaty części kredytu technologicznego, który przyznawany jest przedsiębiorcy na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy udziale własnym kredytobiorcy minimum 25%. Udział w konkursie mogą wziąć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor MSP), które spełnią warunki określone w Regulaminie konkursu. W konkursie zostaną wyłonione realizacje, które w największym stopniu przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników badawczo-rozwojowych w formie innowacji technologicznych.


Informacja o naborze do ww. konkursu została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej POIR:  https://www.poir.gov.pl/nabory/1-86/

Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt: gwarancja@gwarancja.com.pl


Wybrane informacje na temat projektu 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R /


Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.


Proces aplikowania o premię technologiczną

przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wniosek o dofinansowanie projektu (w ww. terminie) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami konkursu BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu. Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł.


Dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być objęte:

wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej, wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.


Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

-pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

-wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.


Wybór projektów do dofinansowania: wyboru dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego (na podstawie oceny prowadzonej w formie paneli ekspertów przy udziale zewnętrznych ekspertów branżowych.), działając jako Instytucja Pośrednicząca dla tego konkursu.


21 wyświetlenia
Jan Guss ,,GWARANCJA" Biuro Consultingowo-Handlowe 

Pl. Wolności 18
61-739 Poznań

  • Facebook

tel. 48 61 855 24 19

e-mail: gwarancja@gwarancja.com.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now