Doradztwo finansowe - Gwarancja

Przejdź do treści

Doradztwo finansowe

DZIAŁY

OBLIGACJE

SZANSA DLA SAMORZĄDÓW NA FINANSOWANIE
INWESTYCJI


ZALETY OBLIGACJI
 • w porównaniu z kredytem udzielanym przez bank oprocentowanie pozyskanych środków jest niższe - w roku 2011 średnie oprocentowanie obligacji komunalnych wynosiło 6,82%, natomiast w 2019 r. 3,18%,
 • warunki wykupu obligacji, jak również oprocentowanie mogą być ustalane przez JST,
 • obligacja może być dodatkowym źródłem funduszy niezbędnych do finansowania inwestycji, których koszty nie mogą być pokryte całkowicie środkami budżetowymi,
 • emisja tego rodzaju papierów wartościowych przyczynia się do rozwoju lokalnych inwestycji wspieranych przez mieszkańców, którzy będą ich beneficjentami,
 • JST jest jednym z najbezpieczniejszych emitentów obligacji i może ustalać stosunkowo niskie oprocentowanie oraz oferować nabywcom świadczenia dodatkowe, np. ulgi w opłatach lokalnych,
 • brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez JST z tytułu emisji obligacji,
 • JST jako emitent papierów wartościowych może określić okres zapadalności obligacji,
 • szybki sposób na pozyskanie funduszy bez obowiązku postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • JST w oczekiwaniu na fundusze unijne mogą prefinansować inwestycje pieniędzmi uzyskanymi z emisji obligacji komunalnych,
 • doskonała promocja JST poprzez aktywne pozyskiwanie funduszy służących finansowaniu inwestycji wspomagających rozwój regionalny.
WYKONAMY

analizę ekonomiczną i formalnoprawną emisji

OPRACUJEMY

 
procedurę wyboru agenta emisji
 

PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE
Partnerstwo publiczno – prywatne, którego zasady reguluje ustawa z 19 grudnia 2008 r. ze zmianami zawartymi w znowelizowanej ustawie z 05 lipca 2018 r. jest coraz chętniej wykorzystywanym przez JST instrumentem finansowym. Formuła ta pozwala na odciążenie z części kosztów niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ale daje także możliwości skorzystania z know-how partnera prywatnego.
Nasze wsparcie będzie polegać na:
 • doradztwie wewnętrznym, to jest wskazywaniu inwestora i aktywnym udziale przy negocjowaniu i zawieraniu umowy
 • współudziale przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego
 • współudziale w analizach kontrolach i ocenach raportów opracowanych przez inwestora i zadań wykonywanych na rzecz JST.  

Wróć do spisu treści