Audyty energetyczne - Gwarancja

Przejdź do treści

Audyty energetyczne

DZIAŁY
Proponowane przez nas działania, to:Audyt efektywności energetycznej – tzw. białe certyfikaty – system, którego celem jest wsparcie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. System dotyczy wszystkich odbiorców końcowych realizujących przedsięwzięcia przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz instalacjach.
Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości
9 marca 2015 rok zaczęła obowiązywać Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Właściciel, zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, ma obowiązek przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy zawieraniu umowy sprzedaży lub najmu. Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi niezaprzeczalny atut przy zawieraniu transakcji sprzedaży lub najmu nieruchomości oraz stanowi o jej większej wartości. Budynki posiadające taki dokument cechują się udokumentowanym niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku – jest dokumentem koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę. Jest integralną częścią projektu budowlanego. Wykonuje się go dla budynków nowo projektowanych lub przebudowywanych.
Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

Konieczność cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa nakłada Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831). Obowiązek jego przeprowadzania co 4 lata został nałożony na dużego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292),  z wyłączeniem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.  
Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa  -  to procedura polegająca na przeprowadzeniu konkretnych badań oraz obliczeń mających na celu  wdrożenie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz dostarczeniu informacji na temat możliwych obszarów oszczędności energetycznej. Audyt przeprowadzany jest w oparciu o normę PN - EN 16247.
Audyt termomodernizacyjny budynku
polega on na ocenie poziomu zużycia ciepła i energii w obecnym stanie ale przede wszystkim wskazuje optymalne rozwiązania mające na celu zmniejszenie rachunków. W audycie ocenia się poziom aktualnego zużycia ciepła, gazu i energii wraz z przeglądem technicznym budynku i jego instalacji. Działania modernizacyjne podejmowane w ramach tego audytu skupione są w taki sposób, aby zwrot nakładów inwestycyjnych był jak najkrótszy.

Najczęściej stosowane ulepszenia:
 
   
 • wymiana lub modernizacja systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 •  
 • wdrożenie systemu zarządzania energią
 •  
 • termoizolacja ścian zewnętrznych i dachów
 •  
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 •  
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne LED
Wróć do spisu treści