Zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pośrednictwa pracy dla 54 Uczestników projektu:
„Na nowo – Nowe kwalifikacje i samozatrudnienie szansą dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy” nr – RPWP.06.05.00-30-0178/16, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120 realizowanego przez
Jan Guss „ GWARANCJA” Biuro Consultingowo-Handlowe w Poznaniu.
szczegóły do pobrania

Rozmiar czczionki
Kolor