Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno – biurowych

Proponowany P R O G R A M
szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników  administracyjno – biurowych
MODUŁ 1 
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp:
 • Istota bhp,
 • Akty prawne regulujące sprawy bhp w Polsce oraz ich źródła,
 • Prawa i obowiązki grup pracowniczych określonych w Kodeksie Pracy,
 • Obowiązki pracodawcy – art. 207 i 2071 Kodeksu Pracy,
 • Obowiązki pracownika – art. 211 Kodeksu Pracy,
 • Uprawnienia pracownika przy zatrudnieniu w warunkach nie odpowiadającym przepisom BHP ? art. 210 Kodeksu Pracy,
 • Obowiązki osób kierujących pracownikami,
              – Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
 • Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane,
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
            – Nadzór i kontrola nad warunkami pracy,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Społeczna Inspekcja Pracy,
 • Związki Zawodowe,
 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.
MODUŁ 2
1. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników:
Zagrożenia   czynnikami   szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi,
 • czynniki niebezpieczne środowiska pracy,
 • czynniki szkodliwe środowiska pracy,
 • czynniki uciążliwe środowiska pracy, działania profilaktyczne.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 • Badania i pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy,
MODUŁ 3 
Problemy związane z organizacją stanowisk pracy, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia występujące na stanowisku pracy.
 • Podstawowe zasady organizacji pracy na stanowiskach związanych z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych występujących w środowisku pracy związanych z narażeniem na czynniki biologiczne.
 • Zagrożenia wynikające z charakteru wykonywanej pracy oraz sposoby ich ograniczania
 • Zagrożenia dla zdrowia w pracy biurowej:
 • Kształtowanie prawidłowych postaw wobec problemów bezpieczeństwa pracy.
MODUŁ 5 
  1. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  2. Zasady postępowania w sytuacji zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
Wyślij zgłoszenie

Rozmiar czczionki
Kolor