Aktualności

RPWP.06.02.00-30-113/17 Zdobądź Nowe Kwalifikacje

RPWP.06.02.00-30-113/17 Zdobądź Nowe Kwalifikacje

Jan Guss „GWARANCJA” Biuro Konsultingo-Handlowo realizuje projekt pn. Zdobądź Nowe Kwalifikacje w Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

okres realizacji: 1 sierpnia 2018 r – 30 listopada 2019 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 90 osób bezrobotnych (w tym 50 kobiet), poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 30 lat.

Dzięki realizacji programu zawodowo-edukacyjnego uczestnicy zdobędą nowe kompetencje i kwalifikacje, przez to wzrosną ich szanse na rynku pracy. Program ten obejmuje: read more

Czytaj więcej
Rozmiar czczionki
Kolor